Biblioteki

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

 

Poniżej znajdą Państwo:
Szczegółowe informacje o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Informację o przygotowanych materiałach dla Bibliotek
Dane kontaktowe
          

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma poprzez zwiększenie ilości książek w bibliotekach szkolnych, oraz przez działania wspierające czytelnictwo, zachęcać uczniów do sięgania po książki. Powodem, dla którego Program powstał jest stale słabnące czytelnictwo w Polsce. Badania opracowywane i publikowane przez Bibliotekę Narodową są zatrważające, wskazują na stale słabnący poziom czytelnictwa w Polsce. Szkoły powinny stać się miejscem, gdzie uczniowie zachęcani są do aktywnego czytania i rozmawiania o książkach, czytania dla przyjemności a nie tylko z przymusu (czytanie lektur). Szkoła powinna stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju czytelnictwa – i to jest głównym celem Trzeciego Priorytetu Rozwoju Czytelnictwa.

            Za projekt odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonawcą projektu jest Biblioteka Narodowa, Ministerstwo Edukacji oraz Instytut Książki.

            Naszą misją jest pomoc bibliotekom szkolnym w kształtowaniu nawyków czytelniczych wśród uczniów.

            Szczegółowe informacje o NPRC znajdziesz w części SZCZEGÓŁY

            Zachęcamy do zapoznania się z naszą częściową ofertą dostępną na stronie 

            Zachęcamy do odwiedzenia lub skontaktowania się z najbliższą naszą księgarnią 

 


 

SZCZEGÓŁY

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa [NPRC] to ogólnopolski program promowania czytelnictwa w szkołach. Program składa się z trzech priorytetów. Ostatni priorytet skierowany jest do bibliotek szkolnych:

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

 

Zamysł NPRC nie ogranicza się wyłącznie do przekazania środków na zakup książek. Obliguje on biblioteki do spełnienia określonych punktów, które powinny kreować swego rodzaju modę na czytanie w danej szkole. Całość ustawy dostępna jest w poniższym linku Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. (załącznik: ROZPORZĄDZENIE.pdf)

            Tekst Rozporządzenia określa:

 • zasady i kwota przyznawanego dofinansowania
 • obowiązki jakie powinna wykonać szkoła przystępująca do programu
 • zawartość wniosku
 • zawartość sprawozdania z realizacji programu.

Zachęcamy do zapoznania się z radą programową przygotowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Radzie programowej znajdują się założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, opis stanu czytelnictwa w Polsce (wraz z porównaniem do innych krajów), dokładny opis Priorytetu 3 Programu (Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości).
Ministerstwo opracowało szczegółowy harmonogram  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który wskazuje najważniejsze daty realizacji programu.

            Trzeci priorytet NPRC dedykowany jest bibliotekom szkolnym. Wsparcie finansowe ma przełożyć się na poszerzenie liczby tytułów w bibliotekach, co powinno przełożyć się na wzrost czytelnictwa. NPRC przekazując fundusze bibliotece (warunkiem otrzymania dofinansowania jest wkład własny na poziomie 20%). Wielkość dofinansowania zależy od liczby uczniów w szkole i jest wyliczana według poniższego schematu:

 • liczba uczniów do 70 – dofinansowanie w kwocie 2 480 zł (wkład własny minimum 620 zł, całkowita kwota do wydania 3 100zł)
 • liczba uczniów powyżej 71 i poniżej 170 – dofinansowanie w kwocie 4 000 zł (wkład własny minimum 1 000 zł, całkowita kwota do wydania 5 000 zł)
 • liczba uczniów powyżej 171 – dofinansowanie w kwocie 12 000 (wkład własny minimum
  3 000 zł, całkowita kwota do wydania 15 000 zł).

           

            Uczestnictwo w Trzecim Priorytecie Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa obliguje szkołę, do podjęcia wysiłku zwiększającego szanse realizacji jego założeń. Rozporządzenie przedstawia swoje oczekiwania we wspomnianym rozporządzeniu, a są to:  

 1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
 2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi w sprawie planowanego zakupu książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
 3. Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
 4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
 5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
 6. Dostosowanie pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności umożliwienie im wypożyczania książek w okresie ferii zimowych i letnich.
 7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami odnośnie funkcjonowania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. (link do strony FAQ).

 


FAQ

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

            Czy kwota, o którą będzie wnioskować szkoła, ma być powiększona o 20% wkładu własnego, czy dofinansowanie zawiera już wkład własny?

Do wnioskowanej przez szkołę kwoty organ prowadzący zapewnia wkład własny. Zakupy są więc dokonywane za kwotę: dotacja + wkład własny. 20% wkładu własnego jest liczone od kwoty zakupów, a nie od kwoty dotacji.

Przykład: szkoła o liczbie uczniów 240 wnioskuje o kwotę 12 000 zł. Kwota ta stanowi 80% kosztów zadania. Kwotę zadania wylicza się jako 12 000 zł : 0,8 = 15 000 zł. Wkład własny wylicza się jako: 15 000 zł – 12 000 zł = 3 000 zł.

            Co oznacza zrealizowanie w ramach programu co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział? W naszej szkole jest 10 oddziałów klasowych – czy tyle musi być projektów z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej? I kiedy? – W jednym roku szkolnym, czy np. w kilku latach?

Szkoła, która uzyska wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej jest zobowiązana m.in. do zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Oznacza to, że w każdym oddziale poszczególnych klas musi zostać zrealizowany co najmniej jeden projekt edukacyjny, którego temat, zakres i sposób realizacji ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia w tych oddziałach.

Czy do programu wnioski mogą składać szkoły specjalne?

Tak. Program jest dedykowany wszystkim szkołom dla dzieci i młodzieży.

Czy zespół szkół składa jeden wniosek, czy też każda ze szkół zespołu może złożyć wniosek?

Jeżeli zespół szkół stanowi jednostkę organizacyjną, w której jest jedna biblioteka, to zespół składa jeden wniosek. Szkoła wchodząca w skład zespołu może składać wniosek, jeżeli w jej strukturze znajduje się odrębna biblioteka.

Czy można dokonać zakupu wielu egzemplarzy jednego tytułu?

Tak. Lista zakupów, w tym poszczególne tytuły i liczby egzemplarzy, jest ustalana w szkole po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

Czy na etapie składania wniosku trzeba załączać opinie rady rodziców i samorządu szkolnego?

Nie. Dopiero po przyznaniu środków na zakup książek należy przeprowadzić konsultacje z radą rodziców i samorządem uczniowskim przy ustalaniu listy zakupów.

Czy w programie można kupować książki w postaci elektronicznej?

Tak. Zapisy programu nie narzucają postaci książki. Kupowane książki mogą być więc w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Czy szkoły biorące udział w programie „Książki naszych marzeń” w 2015 roku mogą składać wnioski do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa?

Tak.

Czy za dotację z programu można zakupić wyposażenie biblioteki np. meble, komputery itd.?

Nie. Za dotację można zakupić tylko książki niebędące podręcznikami.

Czy wśród książek kupowanych z dotacji mogą być pozycje w języku obcym nowożytnym nauczanym w szkole?

Tak. Jeżeli takie książki cieszą się zainteresowaniem uczniów to mogą być przedmiotem zakupów.

Jaką liczbę uczniów szkoła podaje we wniosku – na dzień składania wniosku, na 30 września danego roku, czy jeszcze inną?

We wniosku szkoła podaje liczbę uczniów szkoły na dzień składania wniosku.

Co należy rozumieć przez sformułowanie zawarte w § 3. 1.6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Poz. 1667 (dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich).

Czy w związku z powyższym biblioteki powinny być czynne przez okres ferii zimowych i letnich czy mogą być zamknięte a przed feriami udostępnią uczniom do wypożyczenia książki na okres ferii?

Przepis § 3 ust. 1 pkt 6 nie nakłada na szkoły obowiązku pracy biblioteki szkolnej w okresie ferii zimowych czy letnich. Szkoły mają umożliwić uczniom korzystanie z książek w okresie ferii zimowych i letnich.

Jednym z celów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym w zakresie Priorytetu 3 jest wzmocnienie zainteresowań czytelniczych uczniów. Ministerstwu Edukacji Narodowej zależy na ustawicznym i systematycznym rozwijaniu aktywności czytelniczej uczniów.

Wypożyczenie uczniom książek na okres przerw w nauce szkolnej, służy realizacji tego celu, jednak szkoła może go realizować w przyjęty przez siebie sposób. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa statut szkoły, a szczegóły regulamin pracy biblioteki szkolnej. Zatem sposób organizacji pracy biblioteki szkolnej, także w zakresie wypożyczeń, jest indywidualnym rozwiązaniem każdej szkoły.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/pytania-i-odpowiedzi-3.html

 

Kiedy zaczyna obowiązywać program – za jaki okres należy przygotować sprawozdanie?

 

Program zaczyna obowiązywać już w momencie, gdy wniosek zostanie zaakceptowany. Za ten właśnie okres należy przygotować sprawozdanie. Programy wspierające czytelnictwo wśród uczniów można wdrażać przed zakupem nowych książek.

 

Jakie obowiązki powinna zrealizować biblioteka uczestnicząca w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa?

           

 1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
 2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi w sprawie planowanego zakupu książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
 3. Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
 4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
 5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
 6. Dostosowanie pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności umożliwienie im wypożyczania książek w okresie ferii zimowych i letnich.
 7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach.


            Informacje o materiałach do pobrania

Aby pomóc zrealizować obowiązek wynikający z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Państwa szkole, przygotowaliśmy materiały będące gotowymi scenariuszami, propozycjami konkursów dla uczniów oraz materiałami dla rodziców. Aby je uzyskać proszę skontaktować się z najbliższą dla siebie księgarnią Tak Czytam:

Białystok
Księgarnia TAK
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14a
(w budynku książnicy podlaskiej)
pon.-pt. 9:00 – 18:00, sob. 10:00 – 15:00
bialystok@takczytam.pl

Bydgoszcz
Księgarnia Enigma
ul. Gdańska 9
pon.-pt. 10:00 – 18:00, sob. 10:00 – 14:00
bydgoszcz@takczytam.pl

GDYNIA
Księgarnia TAK
ul. 10 Lutego 19
pon.-pt. 10:00 – 18:00, sob. 10:00 – 14:00
gdynia@takczytam.pl

Gorzów Wielkopolski
Księgarnia Tania
ul. Sikorskiego 106
pon.-pt. 9:00 – 17:00, sob. 10:00 – 14:00
gorzow@takczytam.pl

Katowice
Księgarnia TAK
ul. 3-go MAJA 13
pn-czw: 9.00-19.00
pt: 9.00-20.00
sb: 10-18
nd: 10-17
katowice@takczytam.pl

Kielce
Księgarnia TAK
ul. Sienkiewicza 56
pon.-pt. 9:30 – 18:00, sob. 10:00 – 14:30
kielce@takczytam.pl

Kielce 2
Księgarnia przy Dworcu
ul. Sienkiewicza 74
pon.-pt. 9:30 – 18:00, sob. 10:00 – 14:30
kielce2@takczytam.pl

Kraków
Księgarnia na Szewskiej
ul. Szewska 5
pon.-sob. 10:00 – 19:00, niedz. 10:00 – 17:00
krakow@takczytam.pl

Lublin
Księgarnia Lublinianka
ul. Krakowskie Przedmieście 58
pon-pt 9.30-18, sobota: 9.30-14.30
lublin@takczytam.pl

Lublin 2
Księgarnia TAK
Centrum Handlowe Auchan ul. Chodźki 14
pon.-pt. 9:00 – 21:00, sob-nie 9:00 – 20:00
lublin2@takczytam.pl

Łódź
Księgarnia na Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego 6
pon.-pt. 09:00 – 19:00, sob. 09:30 – 14:30
lodz@takczytam.pl

Olsztyn
Księgarnia TAK
ul. 11 Listopada 4/2b
pon.-pt. 10:00 – 18:00, sob. 10:00 – 16:00
olsztyn@takczytam.pl

Opole
Tania Atrakcyjna Księgarnia
ul. Krakowska 43
pon.-pt. 9:30 – 18:00, sob. 10:00 – 14:00
opole@takczytam.pl

Poznań
Księgarnia TAK
ul św. Marcin 76
pon-sob 10:00 – 19:00
poznan@takczytam.pl

Rzeszów
Księgarnia na Grunwaldzkiej
ul. Grunwaldzka 18
pon.-pt. 9:30 – 18:00, sob. 9:30 – 14:00
rzeszow@takczytam.pl

Toruń
Księgarnia TAK
ul. Szeroka 26/28
pon.-pt. 10:00 – 19:00, sob-niedz. 10:00 – 17:00
torun@takczytam.pl

Warszawa
Księgarnia na Pradze
ul. Targowa 71
pon.-pt. 9:30 – 19:00, sob. 9:30 – 16:00
warszawa@takczytam.pl

Wrocław
Księgarnia Tak Czytam
ul. Oławska 18
pon.-pt. 9:30 – 19:00, sob. 10:00 – 19:00, niedz. 11:00 – 17:00
wroclaw@takczytam.pl

Zamość
Księgarnia na Solnym
ul. Solna 3
pon.-pt. 9:30 – 17:30, sob. 10:00 – 14:00
w sezonie letnim (maj – wrzesień) otwarte również w niedzielę 10:00 – 14:00
zamosc@takczytam.pl

Mogą również Państwo skontaktować się z koordynatorem projektu:
Piotr Kowalik
biblioteki@takczytam.pl
22 618 03 61