Regulamin

    

Świętokrzyski Konkurs Plastyczny i Literacki

IV Edycja

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest sieć księgarni TAK Czytam z oddziałami w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 56 oraz ul. Sienkiewicza 74.

II. Cele Konkursu:

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości literackiej lub plastycznej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

3. Umacnianie emocjonalnej i kulturowej więzi młodych ludzi z regionem.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

2. Prace oceniane będą następujących kategoriach:

a) Część plastyczna:

  • szkoły podstawowe klasy 1-3

  • szkoły podstawowe klasy 4-6

  • szkoły podstawowe klasy 7 oraz gimnazja

b) Część literacka:

  • szkoły podstawowe klasy 1-3

  • szkoły podstawowe klasy 4-6

  • szkoły podstawowe klasy 7 oraz gimnazja

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.

4. Uczestnik konkursu ma za zadanie stworzyć pracę plastyczną dowolną techniką lub literacką w formie poezji lub prozy, na jeden z tematów:

„… ale kto mi uwierzy, że w nocy byłem na Łysej Górze?”, czyli moja przygoda na Sabacie Czarownic.

– Folklor w mojej miejscowości

– Sen o mojej małej ojczyźnie

5. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A3, jednostronnie. Prace na arkuszach w innym formacie nie wezmą udziału w konkursie.

6. Praca literacka powinna być wydrukowana oraz zapisana w wersji elektronicznej w pliku w jednym z formatów: *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf lub *.rtf. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora , np. Jan Kowalski.doc

  1. Tekst zgłoszony do Konkursu nie może przekraczać objętości pięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

6.2. Pracę literacką należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w 1 egzemplarzu maszynopisu oraz przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@takczytam.pl,

6.3. Praca literacka w wersji elektronicznej i papierowej powinna koniecznie zawierać informacje o autorze (punkt 7.) na pierwszej stronie.

7. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora

b) klasa i adres szkoły

c) data urodzenia

d) numer telefonu* do autora lub rodziców (potrzebny do kontaktu z laureatami)

e) wybrany temat pracy

Uwaga! Brak informacji pozwalających skontaktować się bezpośrednio z uczestnikiem lub jego rodzicami wykluczy z udziału w Konkursie.

8. Jeden Autor może nadesłać 1 utwór literacki (opowiadanie/wiersz) lub 1 pracę plastyczną, zgodnie z kategorią wiekową.

IV. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty do dnia 25.05.2018 r. w Księgarni TAK Czytam (Przy Dworcu), ul. Sienkiewicza 56, 25-501 Kielce lub ul. Sienkiewicza 74, 25-501 Kielce. Decyduje data stempla pocztowego. (Prace plastyczne zalecamy dostarczyć osobiście ze względu na możliwość uszkodzenia drogą pocztową). Księgarnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-18:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:30.

V. Jury:

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. W jego skład będą wchodzić przedstawiciele Organizatora oraz zaproszeni goście od sponsorów i patronów.

VI. Kryteria oceniania:

twórczy charakter utworu,

różnorodność technik plastycznych,

poprawność stylistyczna i językowa,

poziom literacki pracy,

samodzielność i oryginalność,

ogólna estetyka pracy.

VII. Nagrody:

Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody w postaci atrakcyjnych wydawnictw książkowych i dyplomów oraz publikacja na naszej oficjalnej stronie internetowej www.takczytam.pl

Ponadto, nagrody od sponsorów i partnerów:

– szczegóły podamy wkrótce

VIII. Wyłanianie laureata Konkursu:

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

2. W każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa klasy 1-3, szkoła podstawowa klasy 4-6 , klasa 7 i gimnazjum) przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz ewentualne wyróżnienia.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 5.06.2018 na stronie http://takczytam.pl/konkursy oraz https://www.facebook.com/tak.czytam . Informacje o laureatach przekażemy też drogą telefoniczną.

5. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej.

2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

3. Prace nie będą zwracane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą wymagały tego okoliczności obiektywne.

Kontakt:

Koordynator Konkursu:

Marcin Strzałkowski

tel. 889 298 316

Księgarnia TAK Czytam

ul. Sienkiewicza 74

ul. Sienkiewicza 56

25-501 Kielce

tel. 41 315 60 24

e-mail: konkurs@takczytam.pl

www.takczytam.pl

www.facebook.com/tak.czytam

*Numer telefonu posłuży tylko do kontaktu z laureatami. Nie będzie przechowywany, przetwarzany w innym celu ani przekazywany osobom trzecim. Wraz z zakończeniem konkursu podany numer telefonu zostanie usunięty z naszych archiwów.